บุคลากร

ครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

 
   ห้องพักพระอาจารย์ 326
สอนวิชา
พระพุทธศาสนา ม.1
 
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.4
หน้าที่พลเมือง ม.4
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
หน้าที่พลเมือง ม.3
gg.gg/kruneung11
ห้องพัก 321
สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.4
หน้าที่พลเมือง ม.4
 ห้องพัก ห้องงบประมาณฯ
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.1
หน้าที่พลเมือง ม.3
 ห้องพัก  321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.3
 ห้องพัก ห้องอำนวยการ
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.5
 ห้องพัก 324
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.2
หน้าที่พลเมือง ม.2
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.5
ประวัติศาสตร์ ม.5
หน้าที่พลเมือง ม.5
ห้องพัก  321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.6
gg.gg/krutatsanee12

 ห้องพัก 321
สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.1
หน้าที่พลเมือง ม.1

ห้องพัก 325
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.2
หน้าที่พลเมือง ม.2
gg.gg/KruKanlayaoil

ห้องพัก 321
สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.2
หน้าที่พลเมือง ม.2
เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.1
หน้าที่พลเมือง ม.1
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.2
หน้าที่พลเมือง ม.2
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.3
ประวัติศาสตร์ ม.2
ห้องพัก 325
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.2
หน้าที่พลเมือง ม.5
 ห้องพัก 321
สอนวิชา
สังคมศึกษา ม.4
สังคมศึกษา ม.2
หน้าที่พลเมือง ม.4

Comments