นักเรียน

Text Box

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

จังหวัดสมุทรสาคร

ที่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

87.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกาญจนา   คำนนท์
2. เด็กหญิงชลลดา   หุ่นภู
3. เด็กหญิงศุภาพรรณ   คำพลอยพาณิช
4. เด็กหญิงสุชาดา   ชาติเกียรติสกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา   จิตสาคร

1. นางสาวนุชจรีย์   หุ่นเจริญ
2. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
 

2

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

91.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวชนาภัทร   บุตรสุคนธ์
2. นางสาวณัฐริญา   หวนสันเทียะ
3. นางสาวธิดารัช   ศรีอริยกร 
4. นางสาวนิชมล   อินทร์พัตรา
5. นางสาวสาวิตรี   ศรีทา

1. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
2. นางสาวนุชจรีย์   หุ่นเจริญ
 

3

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

91.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายกฤษณะ   อุ้ยกิ้ม
2. เด็กหญิงปณิดา   คงบุตร
3. เด็กชายวีรพล  สีนกทอง
4. เด็กหญิงอารียา   สดชื่น
5. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์   รักกุศล

1. นายพิชัย   วงษ์จันทร์
2. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
 

4

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

89.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวกัญญาณัฐ   พรมมา
2. นางสาวกัญญารัตน์   บุญลาภ
3. นางสาวจุฑาทิพย์   ขันแก้ว
4. นางสาวณิชกมล   ทิพย์พิมล
5. นางสาววุฒิพร   ณ ระนอง

1. นางสาวพิมพ์อธิชา   ห้องสวัสดิ์
2. นางสาวกมลรัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
 

5

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

83.67

ทอง

7

1. เด็กชายพีรพัฒน์   มีแสงเงิน
 

1. นางสาวอนัญญา   สุวรรณ
 

6

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

90.67

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวสกุณาเสาวลักษณ์   อินทร์แก้ว
 

1. นางสาวกมลรัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
 

7

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

80

ทอง

6

1. เด็กหญิงดนิตา   คชวรานนท์
2. นายอภิเดช   มาชาวนา

1. นายพิชัย   วงษ์จันทร์
2. นางสาวจริยา   เทพสมุทร

8

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

79

เงิน

7

1. นางสาวจันทราภรณ์   หลวงอินทร์
2. นายปริญญา   เทศทับ

1. นางสาวพิมพ์อธิชา   ห้องสวัสดิ์
2. นายสมภพ   ชวนประสิทธิ์ 

9

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจิณณา   สระศรีสม 
2. เด็กหญิงชลนิภา   สิงหรา
3. เด็กหญิงทักษินาพร   พุฒห้อย
4. เด็กหญิงปริยากร   บุญสมศักดิ์
5. เด็กหญิงพัณณิตา   แซ่เฮง
6. นางสาวพิตตินันท์   แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงพูลทรัพย์   แวมประชา
8. เด็กหญิงศศินา   พิมพะนิตย์
9. เด็กหญิงโยษิตา   บุญสนอง
10. เด็กหญิงไพริสา   ศรีสวัสดิ์

1. นางสาวนารีรัตน์   สุขผลผลา
2. นางสาวกัลยา   พัวอุดมเจริญ
3. นางยุพา   เอี้ยงชะอุ่ม
 
Ċ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ,
Mar 9, 2018, 7:13 AM
Ċ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ,
Mar 9, 2018, 7:13 AM
Comments