Recent site activity

Jun 16, 2019, 9:57 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7596.JPG to ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:57 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7595.JPG to ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:57 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7593.JPG to ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:56 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7592.JPG to ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:56 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7589.JPG to ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:56 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7587.JPG to ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:53 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ created ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:51 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ edited ภาพกิจกรรมตักบาตร
Jun 16, 2019, 9:40 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058910.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:40 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058857.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:40 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058853.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:40 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058834.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:40 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058824.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:40 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058809 (1).jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:39 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058807.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:39 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached P1058804.jpg to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:15 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7586.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:15 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7585.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:15 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ updated IMG_7584.JPG
Jun 16, 2019, 9:15 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7583.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:14 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7582.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:14 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7581.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:14 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7580.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:14 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7579.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Jun 16, 2019, 9:14 PM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached IMG_7578.JPG to กิจกรรมวันวิสาขบูชา