Recent site activity

Oct 28, 2018, 6:13 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37794287_1710300672351827_4869514374085083136_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:13 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37768558_1710299649018596_5134746763734810624_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:13 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37768536_1710299695685258_5721997990009241600_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:13 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37764511_1710299972351897_3885809113447268352_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:13 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37762232_1710298755685352_4780735050729652224_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:12 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37758499_1710300795685148_4355282689968832512_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:12 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37750696_1710300425685185_8328761672294465536_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:12 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37750667_1710301052351789_1500617867635195904_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:12 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37748565_1710300509018510_1071329864855846912_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:12 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 37745308_1710298952351999_1574365380980244480_n.jpg to กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 61
Oct 28, 2018, 6:08 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ edited กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:59 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39134038_1740630755985485_6296635786393550848_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39132382_1740628942652333_7469448693297446912_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39104736_1740630289318865_6704011089367007232_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39096432_1740629199318974_2576608742669811712_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39083400_1740629172652310_1738432255514116096_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39079816_1740630269318867_4217663223316348928_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39077346_1740630405985520_6910364528270114816_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39067970_1740631109318783_3340512472044929024_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39062967_1740631242652103_9204618938330120192_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:58 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39062203_1740630362652191_204667458080997376_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:57 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39056464_1740629432652284_6135389034630873088_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:57 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39054797_1740630875985473_1120244242367643648_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:57 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39053807_1740629895985571_4872908691034079232_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61
Oct 28, 2018, 5:57 AM กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ attached 39027509_1740625062652721_889681494451159040_n.jpg to กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 61